องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีพยากรณ์อากาศ


ประกาศ
ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล และรับโอนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ภายใน ๑๕๐ วันนับแต่ตำแหน่งว่าง
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 4 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ประกาศ เรื่อง การใชัแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑)
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 1
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรัรบประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา อบต.เตาไห พ.ศ.๒๕๖๑
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2561 | เปิดอ่าน : 5 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล/ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ภายใน ๑๕๐ วันนับแต่ตำแหน่งว่าง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2561 | เปิดอ่าน : 12 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ประกาศ เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติงบประมารายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 19 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2561 และสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2561 | เปิดอ่าน : 5


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแลเด็กแรกเกิด
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2561 | เปิดอ่าน : 1
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบฯ๖๐
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2560 | เปิดอ่าน : 16
ประกาศราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2560 | เปิดอ่าน : 24
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2560 | เปิดอ่าน : 11
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2557 ถึง พ.ศ.2560 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 33 (2) แห่งพระร
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2559 | เปิดอ่าน : 5
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง ให้ผู้รับซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ใน ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี อันต้องเสียภาษีโรงเรือน
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2559 | เปิดอ่าน : 3


วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน

แนะนำท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
(1 มกราคม 2560)

หนังสือราชการกรม

แนะนำผู้บริหาร
(นายบัวลา พลยศ)
นายก อบต.เตาไห

ผู้บริหาร/สภา


ระบบ online กรมส่งเสริมฯ

ระบบข้อมูลข่าวสาร