องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีพยากรณ์อากาศ


กองการศึกษาฯ

นางหยก บัวทอง
ครู
นางหยก บัวทอง
ครู
นางศิวะพร สะพังเงิน
ครู
นางศิวะพร สะพังเงิน
ครู
น.ส.ธนารัตน์ ส่อนนารา
ครู
น.ส.ธนารัตน์ ส่อนนารา
ครู
นางอริศรา หวังประโยชน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางอริศรา หวังประโยชน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสกาวเดือน ชมภูนิตย์
ครู
นางสกาวเดือน ชมภูนิตย์
ครู
นางสาวอนงค์รักษ์ รอบรู้
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอนงค์รักษ์ รอบรู้
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางนันทนา มีฤทธิ์
ครู
นางนันทนา มีฤทธิ์
ครู
นางวาสนา อุยยุตะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางวาสนา อุยยุตะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอำภา จิตกล้า
ครู
นางสาวอำภา จิตกล้า
ครู
แนะนำผู้บริหาร
(นายบัวลา พลยศ)
นายก อบต.เตาไห

ผู้บริหาร/สภา


ระบบ online กรมส่งเสริมฯ

ระบบข้อมูลข่าวสาร