องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีพยากรณ์อากาศ


กองคลัง

นางสาวนภาวรรณ แก้วชิน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนภาวรรณ แก้วชิน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางปภาวรินทร์ โคตรโสภา
นักวิชาการการเงินฯ
นางปภาวรินทร์ โคตรโสภา
นักวิชาการการเงินฯ
นางสาวอรณี พังราด
ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินฯ
นางสาวอรณี พังราด
ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินฯ
น.ส.ปัชยาณีย์ ชาวสุรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
น.ส.ปัชยาณีย์ ชาวสุรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวบังอร ซองสาร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวบังอร ซองสาร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
แนะนำผู้บริหาร
(นายบัวลา พลยศ)
นายก อบต.เตาไห

ผู้บริหาร/สภา


ระบบ online กรมส่งเสริมฯ

ระบบข้อมูลข่าวสาร