องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีพยากรณ์อากาศ


กองช่าง

นายวัชรินทร์ พันธ์แดง
นายช่างโยธา
นายวัชรินทร์ พันธ์แดง
นายช่างโยธา
นายสนธยา นรสีหา
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายสนธยา นรสีหา
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายนิยม เหลาพันนา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายนิยม เหลาพันนา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นางสาวสาธิตา หาแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวสาธิตา หาแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
แนะนำผู้บริหาร
(นายบัวลา พลยศ)
นายก อบต.เตาไห

ผู้บริหาร/สภา


ระบบ online กรมส่งเสริมฯ

ระบบข้อมูลข่าวสาร