องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีพยากรณ์อากาศ


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านเตาไห หมู่ที่ ๑
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2561 | เปิดอ่าน : 12
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านเตาไห หมู่ที่ 1 จุดเริ่มต้นจากทางหลวงชนบท หมายเลข ๔๐๖๖
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2561 | เปิดอ่าน : 5
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านเตาไห หมู่ที่ 1 จุดเริ่มต้นจากบ้านนายสะอาด พังคะลี ถึงบ้านนายสมปอง ส่อนราช
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2561 | เปิดอ่าน : 4
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านเตาไห หมู่ที่ 1 จุดเริ่มต้นจากบ้านนายบุญมี พังคะลี ถึงบ้านนายวิรอน แสงรถ
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2561 | เปิดอ่าน : 5
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวาง หมู่ที่ ๗
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2561 | เปิดอ่าน : 5
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านคอนเลียบ หมู่ที่ ๓
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2561 | เปิดอ่าน : 4
โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2561 | เปิดอ่าน : 6
โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาพัง หมู่ที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2561 | เปิดอ่าน : 18
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านเตาไห หมู่ที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2561 | เปิดอ่าน : 12
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายทางบ้านคอนเลียบ - บ้านนาพัง หมู่ที่ 3,2
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2561 | เปิดอ่าน : 7
พบข้อมูล  64  เรื่อง  
แนะนำผู้บริหาร
(นายบัวลา พลยศ)
นายก อบต.เตาไห

ผู้บริหาร/สภา


ระบบ online กรมส่งเสริมฯ

ระบบข้อมูลข่าวสาร