องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านเตาไห หมู่ที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2560 | เปิดอ่าน : 5
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเตาไห หมู่ที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2560 | เปิดอ่าน : 2
ราคากลาง โครงการก่อสร้างกำแพงที่ทำการองค์การบริหารส่วนเตาไห
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2560 | เปิดอ่าน : 6
ราคากลางโครงการก่อสร้างเมรุ บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2560 | เปิดอ่าน : 5
ราคากลางโครงการขยายท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านเตาไห หมู่ที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2560 | เปิดอ่าน : 4
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบฝาปูน บ้านหม้อ หมู่ที่ 9
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2560 | เปิดอ่าน : 4
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านนาพัง หมู่ที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2560 | เปิดอ่าน : 2
ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสินเจริญ หมู่ที่ 6
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2560 | เปิดอ่าน : 3
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวาง หมู่ที่ 7
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2560 | เปิดอ่าน : 4
ราคากลางโครงการปรับปรุง/ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เตาไห
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2560 | เปิดอ่าน : 2
พบข้อมูล  38  เรื่อง  
แนะนำผู้บริหาร
(นายบัวลา พลยศ)
นายก อบต.เตาไห

ผู้บริหาร/สภา


ระบบ online กรมส่งเสริมฯ