องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาพัง หมู่ที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2561 | เปิดอ่าน : 6
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านเตาไห หมู่ที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2561 | เปิดอ่าน : 2
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายทางบ้านคอนเลียบ - บ้านนาพัง หมู่ที่ 3,2
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2561 | เปิดอ่าน : 4
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านคอนเลียบ หมู่ที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2561 | เปิดอ่าน : 2
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหม้อ หมู่ที่ 4,9
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2561 | เปิดอ่าน : 2
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหม้อ หมู่ที่ 4 ,9
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2561 | เปิดอ่าน : 1
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหม้อ หมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2561 | เปิดอ่าน : 12
โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหม้อ หมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2561 | เปิดอ่าน : 5
โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2561 | เปิดอ่าน : 6
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2561 | เปิดอ่าน : 2
พบข้อมูล  57  เรื่อง  
แนะนำผู้บริหาร
(นายบัวลา พลยศ)
นายก อบต.เตาไห

ผู้บริหาร/สภา


ระบบ online กรมส่งเสริมฯ