องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีพยากรณ์อากาศ


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านเตาไห หมู่ที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 3
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านคอนเลียบ หมู่3
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 4
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวาง หมู่ที่ 7
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 2
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านสร้างกวาง หมู่ที่ 8
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 3
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหม้อ หมู่ที่ 9
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 2
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 3
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 6
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านเตาไห หมู่ที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 3
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหม้อ หมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 3
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านคอนเลียบ หมู่ที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 3
พบข้อมูล  90  เรื่อง  
แนะนำผู้บริหาร
(นายบัวลา พลยศ)
นายก อบต.เตาไห

ผู้บริหาร/สภา


ระบบ online กรมส่งเสริมฯ

ระบบข้อมูลข่าวสาร