องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ข้อมูลข่าวสาร
รอปรับปรุงข้อมูล...
(ปรับปรุงล่าสุด : 22 มิถุนายน 2560)
ข้อมูลข่าวสาร
รอปรับปรุงข้อมูล...
(ปรับปรุงล่าสุด : 22 มิถุนายน 2560)
แนะนำผู้บริหาร
(นายบัวลา พลยศ)
นายก อบต.เตาไห

ผู้บริหาร/สภา


ระบบ online กรมส่งเสริมฯ