องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ประกาศ
ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2561 และสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2561 | เปิดอ่าน : 17
ประกาศ เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2561 | เปิดอ่าน : 8 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2560 | เปิดอ่าน : 3 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2560 | เปิดอ่าน : 16 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2560 | เปิดอ่าน : 6
กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๐และกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2560 | เปิดอ่าน : 8
พบข้อมูล  6  เรื่อง  
แนะนำผู้บริหาร
(นายบัวลา พลยศ)
นายก อบต.เตาไห

ผู้บริหาร/สภา


ระบบ online กรมส่งเสริมฯ