องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีพยากรณ์อากาศ


ฝ่ายสภา

นางสาวลำดวน ยศอ่อน
ประธานสภา อบต.
นางสาวลำดวน ยศอ่อน
ประธานสภา อบต.
นายบรรพต สมบูรณ์
รองประธานสภา อบต
นายบรรพต สมบูรณ์
รองประธานสภา อบต
นางไพ หาแก้ว
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
นางไพ หาแก้ว
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
นายบุญชู เฮืองโฮม
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
นายบุญชู เฮืองโฮม
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
นายชินวัฒน์ บุญราชา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
นายชินวัฒน์ บุญราชา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
นายยัณตรี ประพิญ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
นายยัณตรี ประพิญ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
นายสุวิทย์ แสนสุข
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
นายสุวิทย์ แสนสุข
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
นางสุวนันท์ เพ็งสวรรค์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
นางสุวนันท์ เพ็งสวรรค์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
นางฝนทอง จุนจริง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
นางฝนทอง จุนจริง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
นายสุทิน ชาวกล้า
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
นายสุทิน ชาวกล้า
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
นางเตือนใจ บัวศรี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
นางเตือนใจ บัวศรี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
นายทองไสย์ โอทอง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
นายทองไสย์ โอทอง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
นายทองพูล นามแก้ว
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
นายทองพูล นามแก้ว
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
นายคำปัน ยอดสิงห์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
นายคำปัน ยอดสิงห์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
นายสุบัน สะพังเงิน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
นายสุบัน สะพังเงิน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
นายมลตรี พันธศรี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
นายมลตรี พันธศรี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
นายโกวิทย์ ศรีสุธรรม
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
นายโกวิทย์ ศรีสุธรรม
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
นายยุทธชัย สพังเงิน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
นายยุทธชัย สพังเงิน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
แนะนำผู้บริหาร
(นายบัวลา พลยศ)
นายก อบต.เตาไห

ผู้บริหาร/สภา


ระบบ online กรมส่งเสริมฯ

ระบบข้อมูลข่าวสาร