องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีพยากรณ์อากาศ


ภาพกิจกรรม


ประชุมการบริหารจัดการขยะเปียก/ขยะอินทรีย์ ประจำปี 2562


งานผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒


งานกีฬาต้านยาเสพติอ "บ้านหม้อเกมส์" ประจำปี ๒๕๖๒


มอบถังขยะอันตรายประจำหมู่บ้าน ปี 2562


กิจกรรมงานบัณฑิตน้อย ประจำปี 2562


นายอำเภอพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดตรวจเยี่ยมผู้ประสบวาตภัย ประจำปี 2562


กิจกรรมฝึกอบรมการนวดแผนไทยสู่สากล ประจำปี ๒๕๖๒


โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ปี 2562


งาน ๑๑๑ ปี อำเภอเพ็ญ ปี 2562


งานนมัสการหลวงปู่พระนาไฮ ปี 2562
แนะนำผู้บริหาร
(นายบัวลา พลยศ)
นายก อบต.เตาไห

ผู้บริหาร/สภา


ระบบ online กรมส่งเสริมฯ

ระบบข้อมูลข่าวสาร