องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีพยากรณ์อากาศ


ภาพกิจกรรม


กิจกรรมสู่ขวัญบ้าน สู่ขวัญเมือง อุดรธานี ครบ ๑๒๖ ปี ประจำปี ๒๕๖๒


กิจกรรเดินรณรงค์ ๖๐ วัน "แยกขยะก่อนทิ้ง" ประจำปี ๒๕๖๒


วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒


ประชุมประจำเดือน ข้าราชการ ลูกจ้าง ปี 2561


มอบฌาปนกิจธนาคารขยะ ปี 2561


พิธีวางพวงมาลา 23 ตุลาคม 2561 (วันปิยมหาราช)


พิธีวางพวงมาลาในหลวงรัชกาลที่ 9 (13 ตุลาคม 2561)


อบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2561


อบรมการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร กล้วยน้ำหว้า


ประชุมสภา ประจำปี 2561
แนะนำผู้บริหาร
(นายบัวลา พลยศ)
นายก อบต.เตาไห

ผู้บริหาร/สภา


ระบบ online กรมส่งเสริมฯ

ระบบข้อมูลข่าวสาร