องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ภาพกิจกรรม


งานนมัสการหลวงปู่พระนาไฮ ปี ๒๕๖๑


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑


ตลาดปลาสินเจริญ


โครงการสำรวจแบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560


โครงการเดิน-วิ่ง เพื่อกิ่งกาชาด ประจำปี 2560


งานปริวาสกรรม ประจำปี 2560


โครงการอบรมให้ความรู้เพิ่มเทคการแปรรูปขนมไทย ประจำปี ๒๕๖๐


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๙


โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายผังเมือง ประจำปี ๒๕๖๐


โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมัก ประจำปี ๒๕๖๐
แนะนำผู้บริหาร
(นายบัวลา พลยศ)
นายก อบต.เตาไห

ผู้บริหาร/สภา


ระบบ online กรมส่งเสริมฯ