องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ภาพกิจกรรม


โครงการอบรมให้ความรู้เพิ่มเทคการแปรรูปขนมไทย ประจำปี ๒๕๖๐


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๙


โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายผังเมือง ประจำปี ๒๕๖๐


โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมัก ประจำปี ๒๕๖๐


กิจกรรมตั้งปณิธานความดีโดยปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๖๐


Big Cleaning Day ปี ๒๕๖๐


อบต.พร้อมกับผู้นำชุมชนออกเยี่ยมผู้ยากไร้และผู้พิการ ปี ๒๕๖๐


โครงการส่งเสริมอาชีพทำดอกไม้จันทน์และพวงหรีด ประจำปี ๒๕๖๐


อบรมปฏิบัติการลด คัดแยกขยะ ทำปุ๋ยอินทรีย์ ประจำปี ๒๕๖๐


กิจกรรมวันรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๐
แนะนำผู้บริหาร
(นายบัวลา พลยศ)
นายก อบต.เตาไห

ผู้บริหาร/สภา


ระบบ online กรมส่งเสริมฯ