องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีพยากรณ์อากาศ


ภาพกิจกรรม


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562


โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปี 2562


ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2562


กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ร.๑๐ ประจำปี 2562


พาณิชย์จังหวัดอุดรธานีร่วมกับ อบต.จัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ"ตลาดต้องชม" ประจำปี 2562


กิจกรรมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในตำบลเตาไห ประจำปี 2562


ประชุมการบริหารจัดการขยะเปียก/ขยะอินทรีย์ ประจำปี 2562


งานผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒


งานกีฬาต้านยาเสพติอ "บ้านหม้อเกมส์" ประจำปี ๒๕๖๒


มอบถังขยะอันตรายประจำหมู่บ้าน ปี 2562
แนะนำผู้บริหาร
(นายบัวลา พลยศ)
นายก อบต.เตาไห

ผู้บริหาร/สภา


ระบบ online กรมส่งเสริมฯ

ระบบข้อมูลข่าวสาร