องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีพยากรณ์อากาศ


สำนักปลัด

นางมยุรี อุรินคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางมยุรี อุรินคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวภาวิณี แก้วแก่น
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวภาวิณี แก้วแก่น
นักพัฒนาชุมชน
ส.อ.ศราวุธ อุปพระจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการ
ส.อ.ศราวุธ อุปพระจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการ
สิบเอกนิธิศ นิลละคา
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
สิบเอกนิธิศ นิลละคา
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายมงคล ดีเลิศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายมงคล ดีเลิศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวมยุรา ส่อนนารา
นักประชาสัมพันธ์
นางสาวมยุรา ส่อนนารา
นักประชาสัมพันธ์
นางสาวดารุณี ภักดีศรี
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวดารุณี ภักดีศรี
นักทรัพยากรบุคคล
นายวุฒิศักดิ์ ลายศรีภูมิ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายวุฒิศักดิ์ ลายศรีภูมิ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายกรีฑาพล เพ็งสวรรค์
พนักงานดับเพลิง
นายกรีฑาพล เพ็งสวรรค์
พนักงานดับเพลิง
นายบรรดิษฐ์ พังภักดี
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นายบรรดิษฐ์ พังภักดี
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นายชำนาญ รามโพธิ์
พนักงานขับรถยนต์
นายชำนาญ รามโพธิ์
พนักงานขับรถยนต์
นายทนงศักดิ์ บุญภา
พนักงานขับรถยนต์
นายทนงศักดิ์ บุญภา
พนักงานขับรถยนต์
นายประดิษฐ์ ป้องนานาค
นักการภารโรง
นายประดิษฐ์ ป้องนานาค
นักการภารโรง
นายอนุพงษ์ พังไห
ยาม
นายอนุพงษ์ พังไห
ยาม
นายทองคูณ สัตยากุมภ์
คนงานทั่วไป
นายทองคูณ สัตยากุมภ์
คนงานทั่วไป
นางอำมร อุต้น
คนงานทั่วไป
นางอำมร อุต้น
คนงานทั่วไป
นายธีระยุทธ บุญราชา
พนักงานขับรถยนต์
นายธีระยุทธ บุญราชา
พนักงานขับรถยนต์
แนะนำผู้บริหาร
(นายบัวลา พลยศ)
นายก อบต.เตาไห

ผู้บริหาร/สภา


ระบบ online กรมส่งเสริมฯ

ระบบข้อมูลข่าวสาร