องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
หัวหน้าส่วนราชการ

นางสายสุนี จุมพลชาติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
นางสายสุนี จุมพลชาติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
นายพิสันติ์ ลำเพยพล
หัวหน้าสำนักงานปลัด
นายพิสันติ์ ลำเพยพล
หัวหน้าสำนักงานปลัด
น.ส.นภาวรรณ แก้วชิน
ผู้อำนวยการกองคลัง
น.ส.นภาวรรณ แก้วชิน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายธนเดช โคตรแสนลี
ผู้อำนายการกองช่าง
นายธนเดช โคตรแสนลี
ผู้อำนายการกองช่าง
นางสายสุนี จุมพลชาติ
ปลัด อบต. รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนการศึกษา
นางสายสุนี จุมพลชาติ
ปลัด อบต. รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนการศึกษา
แนะนำผู้บริหาร
(นายบัวลา พลยศ)
นายก อบต.เตาไห

ผู้บริหาร/สภา


ระบบ online กรมส่งเสริมฯ