องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีพยากรณ์อากาศ


หัวหน้าส่วนราชการ

นางมยุรี อุรินคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางมยุรี อุรินคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
น.ส.นภาวรรณ แก้วชิน
ผู้อำนวยการกองคลัง
น.ส.นภาวรรณ แก้วชิน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวภาวิณี แก้วแก่น
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวภาวิณี แก้วแก่น
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
แนะนำผู้บริหาร
(นายบัวลา พลยศ)
นายก อบต.เตาไห

ผู้บริหาร/สภา


ระบบ online กรมส่งเสริมฯ

ระบบข้อมูลข่าวสาร