องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีพยากรณ์อากาศ


องค์ความรู้
คู่มือแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 4
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (มี.ค. 2560)
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 10
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 6
คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 6
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 15
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 10
คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 5
คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 8
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ระบบแท่ง)
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 9
กระบวนการจัดการบริหารจัดการความรู้
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 2
พบข้อมูล  29  เรื่อง  
แนะนำผู้บริหาร
(นายบัวลา พลยศ)
นายก อบต.เตาไห

ผู้บริหาร/สภา


ระบบ online กรมส่งเสริมฯ

ระบบข้อมูลข่าวสาร