ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  ผลิตผลทางการเกษตร
  ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
  สถานที่สำคัญ
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด
  เจ้าหน้าที่กองคลัง
  เจ้าหน้าที่กองช่าง
  เจ้าหน้าที่กองการศีกษา
  ศาสนาและวัฒนธรรม
  ผลงาน อบต.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 
 

ค้นจาก web ค้นจากgoogle
 

 
     
 


ชื่อ : นางสาวลำดวน ยศอ่อน
ตำแหน่ง : ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหชื่อ : นายบรรพต สมบูรณ์
ตำแหน่ง : รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหชื่อ : นางไพ หาแก้ว
ตำแหน่ง : สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห หมู่ที่ 1ชื่อ : นายบุญชู เฮืองโฮม
ตำแหน่ง : สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห หมู่ที่ 2ชื่อ : นายชินวัฒน์ บุญราชา
ตำแหน่ง : สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห หมู่ที่ 3ชื่อ : นายยัณตรี ประพิญ
ตำแหน่ง : สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห หมู่ที่ 3ชื่อ : นายสุวิทย์ แสนสุข
ตำแหน่ง : สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห หมู่ที่ 4ชื่อ : นางสุวนันท์ เพ็งสวรรค์
ตำแหน่ง : สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห หมู่ที่ 4ชื่อ : นางฝนทอง จุนจริง
ตำแหน่ง : สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห หมู่ที่ 5ชื่อ : นายสุทิน ชาวกล้า
ตำแหน่ง : สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห หมู่ที่ 5ชื่อ : นางเตือนใจ บัวศรี
ตำแหน่ง : สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห หมู่ที่ 6ชื่อ : นายทองไสย์ โอทอง
ตำแหน่ง : สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห หมู่ที่ 6ชื่อ : นายทองพูล นามแก้ว
ตำแหน่ง : สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห หมู่ที่ 7[1] 2
 
     
 
 
ธนาคารออมสิน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์
กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โยธาไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
   
 
 
หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต.
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd