ชื่อเรื่อง: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2557 ถึง พ.ศ.2560 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 33 (2) แห่งพระร    ชื่อไฟล์: bGsrJjJTue52125.xlsx    ดาว์นโหลดไฟล์นี้