ชื่อเรื่อง: ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง การยื่นแบบภาษีป้ายและกำหนดอัตราภาษีป้าย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ ให้ผู้
ชื่อไฟล์: ez3RxT0Tue53612.jpg