messager
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
folder นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศ นโยบายคุณธรรม และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
ประกาศ ประมวลคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
ประกาศ ว่าด้วยข้อบังคับหรือวินัยพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
ประกาศว่าด้วยข้อบังคับ หรือวินัยพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
ประกาศประมวลคุณธรรมจริยะธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
แผนอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
มอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
มอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างสังกัด กองการศึกษาฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
มอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
มอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
มอบอำนาจให้รองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
1 - 20 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2