messager
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
folder ประกาศ
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง เรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห สมัยสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
ประกาศ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหและนายกองค์ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหและนายกองค์การบร poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1