info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห หมู่ที่ 1 ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 โทร. 042- 219946ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
    volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
folder คำสั่ง
folder ประกาศ
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file ข้อปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน-กองช่าง-อบต.เตาไห poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
insert_drive_file คู่มือ การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน อบต.เตาไห poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
insert_drive_file คู่มือการให้บริการประชาชน อบต.เตาไห 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245 |
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เตาไห
โทร : 097-3162555
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เตาไห
โทร : 097-3162555
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 86