messager
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 237
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 276
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 276
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547(ฉบับที่4) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 295
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547(ฉบับที่3) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 249
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547(ฉบับที่2) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 296
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547(ฉบับที่1) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 246
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 1128
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ 2 และ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 274
รวมคู่มือกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงานของท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 388
คู่มือการให้บริการประชาชน อบต.เตาไห 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 373
21 - 31 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2