ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
group กองการศึกษา
นางสาวนภาวรรณ แก้วชิน
ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 089-7118873
นางหยก บัวทอง
ครู
โทร : 083-4207366
น.ส.ธนารัตน์ ส่อนนารา
ครู
โทร : 094-1033019
นางศิวะพร สะพังเงิน
ครู
โทร : 082-1383643
นางอริศรา หวังประโยชน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 099-1512941
นางสกาวเดือน ชมภูนิตย์
ครู
โทร : 093-2785604
นางนันทนา มีฤทธิ์
ครู
โทร : 095-1680856
นางวาสนา อุยยุตะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 098-2938994
นางสาวกัญญาภัค จิตกล้า
ครู
โทร : 090-8576326
นายปริญญา จุนจริง
พนักงานจ้างเหมา
โทร : 061-0928905
นางสาวสาวิตรี เสน่ห์ดี
พนักงานจ้างเหมา
โทร : 098-4952845