info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห หมู่ที่ 1 ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 โทร. 042- 219946ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
    volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
folder คำสั่ง
folder ประกาศ
group กองการศึกษา
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 097-3162555
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 097-3162555
นางหยก บัวทอง
ครู
โทร : 083-4207366
นางหยก บัวทอง
ครู
โทร : 083-4207366
นางศิวะพร สะพังเงิน
ครู
โทร : 082-1383643
นางศิวะพร สะพังเงิน
ครู
โทร : 082-1383643
น.ส.ธนารัตน์ ส่อนนารา
ครู
โทร : 094-1033019
น.ส.ธนารัตน์ ส่อนนารา
ครู
โทร : 094-1033019
นางอริศรา หวังประโยชน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 099-1512941
นางอริศรา หวังประโยชน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 099-1512941
นางสกาวเดือน ชมภูนิตย์
ครู
โทร : 093-2785604
นางสกาวเดือน ชมภูนิตย์
ครู
โทร : 093-2785604
นางนันทนา มีฤทธิ์
ครู
โทร : 095-1680856
นางนันทนา มีฤทธิ์
ครู
โทร : 095-1680856
นางวาสนา อุยยุตะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 098-2938994
นางวาสนา อุยยุตะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 098-2938994
นางสาวกัญญาภัค จิตกล้า
ครู
โทร : 090-8576326
นางสาวกัญญาภัค จิตกล้า
ครู
โทร : 090-8576326
นายปริญญา จุนจริง
พนักงานจ้างเหมา
โทร : 061-0928905
นายปริญญา จุนจริง
พนักงานจ้างเหมา
โทร : 061-0928905
นางสาวสาวิตรี เสน่ห์ดี
พนักงานจ้างเหมา
โทร : 098-4952845
นางสาวสาวิตรี เสน่ห์ดี
พนักงานจ้างเหมา
โทร : 098-4952845
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เตาไห
โทร : 097-3162555
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เตาไห
โทร : 097-3162555
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 72