messager
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
group กองการศึกษา
นางสาวศิราณี สุทธิประภา
ปลัดองค์การบริหาสรส่วนตำบลเตาไห ราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0807501119
นายละไมล์ วงค์ชาลี
นักวิชาการศึกษา
โทร : 0852692316
นางทิพย์สุดา อับประมาโท
ผู้ช่วย นักวิชาการศึกษา
โทร : 0857405411
นางหยก บัวทอง
ครู
โทร : 083-4207366
น.ส.ธนารัตน์ ส่อนนารา
ครู
โทร : 094-1033019
นางศิวะพร สะพังเงิน
ครู
โทร : 082-1383643
นางอริศรา หวังประโยชน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 099-1512941
นางสกาวเดือน ชมภูนิตย์
ครู
โทร : 093-2785604
นางนันทนา มีฤทธิ์
ครู
โทร : 095-1680856
นางวาสนา อุยยุตะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 098-2938994
นางสาวกัญญาภัค จิตกล้า
ครู
โทร : 090-8576326
นายปริญญา จุนจริง
พนักงานจ้างเหมา
โทร : 061-0928905
นางสาวสาวิตรี เสน่ห์ดี
พนักงานจ้างเหมา
โทร : 098-4952845
นางสาวจันทร์จิราภรณ์ จุนจริง
พนักงานจ้างเหมา
โทร : 0613615958