info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห หมู่ที่ 1 ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 โทร. 042- 219946


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 81
group ฝ่ายสภา
นางสาวลำดวน ยศอ่อน
ประธานสภา อบต.
โทร : 089-9442348
นางสาวลำดวน ยศอ่อน
ประธานสภา อบต.
โทร : 089-9442348
นายบรรพต สมบูรณ์
รองประธานสภา อบต
โทร : 093-4202968
นายบรรพต สมบูรณ์
รองประธานสภา อบต
โทร : 093-4202968
นางไพ หาแก้ว
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
โทร : 080-7554812
นางไพ หาแก้ว
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1

โทร : 080-7554812
นายบุญชู เฮืองโฮม
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
โทร : 061-0452829
นายบุญชู เฮืองโฮม
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2

โทร : 061-0452829
นายชินวัฒน์ บุญราชา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
โทร : 083-8809586
นายชินวัฒน์ บุญราชา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3

โทร : 083-8809586
นายยัณตรี ประพิญ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
โทร : 090-2633925
นายยัณตรี ประพิญ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3

โทร : 090-2633925
นายสุวิทย์ แสนสุข
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
โทร : 089-7130961
นายสุวิทย์ แสนสุข
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4

โทร : 089-7130961
นางสุวนันท์ เพ็งสวรรค์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
โทร : 083-7634534
นางสุวนันท์ เพ็งสวรรค์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4

โทร : 083-7634534
นางฝนทอง จุนจริง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
โทร : 085-7524216
นางฝนทอง จุนจริง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5

โทร : 085-7524216
นายสุทิน ชาวกล้า
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
โทร : 082-1222355
นายสุทิน ชาวกล้า
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5

โทร : 082-1222355
นางเตือนใจ บัวศรี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
โทร : 080-1793204
นางเตือนใจ บัวศรี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6

โทร : 080-1793204
นายทองไสย์ โอทอง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
โทร : 094-5429577
นายทองไสย์ โอทอง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6

โทร : 094-5429577
นายทองพูล นามแก้ว
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
โทร : 093-5377689
นายทองพูล นามแก้ว
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7

โทร : 093-5377689
นายคำปัน ยอดสิงห์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
โทร : 096-5716739
นายคำปัน ยอดสิงห์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7

โทร : 096-5716739
นายสุบัน สะพังเงิน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
โทร : 083-6664310
นายสุบัน สะพังเงิน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8

โทร : 083-6664310
นายมลตรี พันธศรี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
โทร : 088-3029175
นายมลตรี พันธศรี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8

โทร : 088-3029175
นายโกวิทย์ ศรีสุธรรม
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
โทร : 087-6842958
นายโกวิทย์ ศรีสุธรรม
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9

โทร : 087-6842958
นายยุทธชัย สพังเงิน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
โทร : 093-3658293
นายยุทธชัย สพังเงิน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9

โทร : 093-3658293
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายบัวลา พลยศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
โทร : 098-5862927
(นายบัวลา พลยศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
โทร : 098-5862927