messager
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
group ฝ่ายสภา
นายชินวัฒน์ บุญราชา
ประธานสภา อบต.
โทร : 082-8809586
นายบรรพต สมบูรณ์
รองประธานสภา อบต
โทร : 093-4202968
นางสาวศิราณี สุทธิประภา
เลขานุการสภา อบต.เตาไห
โทร : 080-7501119
นายยุทธภูมิ เพ็งสวรรค์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
โทร : 094-3769737
นายชินวัฒน์ บุญราชา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
โทร : 082-8809586
นายสุทิน หมื่นพรม
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
โทร : 094-3946032
นางฝนทอง จุนจริง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
โทร : 085-7524216
นายทองไสย์ โอทอง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
โทร : 081-49030189
นายทนงศักดิ์ บุญภา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
โทร : 094-8135503
นางสาวกรรณิการ์ บุญฤทธิ์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
โทร : 085-6781996
นายมีชัย นามศรี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
โทร : 082-4972059