ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565
รายละเอียด : 28 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ขึ้น โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นายบัวลา พลยศ นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลเตาไห ได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำรงตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนและดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห (นายบัว ลาพลยศ) หลังจากได้ประกาศไว้เมื่อครั้งแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห ทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประมวลจริยธรรม โดยนักทรัพยากรบุคลได้แจ้งแนวนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลเพิ่มเติมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับทราบด้วย
ผู้โพส : admin