ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นมกล่อง) ให้แก่นักเรียนสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห จำนวน ๖ ศูนย์ ในช่วงปิดภาคเรียน ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง