ผลสำรวจความพึงพอใจ  (ทำแบบสำรวจ จำนวน 13 คน )
เพศ
ชาย
53.85%
หญิง
46.15%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
38.46%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
30.77%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
30.77%
อื่นๆ
0.00%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
30.77%
พอใจมาก
69.23%
ปานกลาง
0.00%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวมเร็ว
พอใจมากที่สุด
30.77%
พอใจมาก
69.23%
ปานกลาง
0.00%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
38.46%
พอใจมาก
61.54%
ปานกลาง
0.00%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
15.38%
พอใจมาก
69.23%
ปานกลาง
15.38%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
15.38%
พอใจมาก
69.23%
ปานกลาง
7.69%
พอใจน้อย
7.69%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
30.77%
พอใจมาก
53.85%
ปานกลาง
15.38%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
พอใจมากที่สุด
23.08%
พอใจมาก
69.23%
ปานกลาง
7.69%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่พร้อมในการให้บริการ
พอใจมากที่สุด
7.69%
พอใจมาก
76.92%
ปานกลาง
15.38%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
มีแบบฟอร์มที่สะดวกในการกรอกข้อมูล
พอใจมากที่สุด
7.69%
พอใจมาก
53.85%
ปานกลาง
38.46%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
มีตู้แสดงความคิดเห็นหรือแบบประเมินการบริการ
พอใจมากที่สุด
7.69%
พอใจมาก
69.23%
ปานกลาง
23.08%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่นที่นั่งพักสำหรับผู้มาใช้บริการ ที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ
พอใจมากที่สุด
53.85%
พอใจมาก
23.08%
ปานกลาง
23.08%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
สถานที่ให้บริการมีความปลอดภัย สะอาด เป็นระเบียบ
พอใจมากที่สุด
38.46%
พอใจมาก
46.15%
ปานกลาง
15.38%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบการบริการข้อมูลสารสนเทศ
พอใจมากที่สุด
15.38%
พอใจมาก
61.54%
ปานกลาง
23.08%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
สภาพภูมิทัศน์มีความสวยงาม เหมาะสมและเป็นระเบียบ
พอใจมากที่สุด
15.38%
พอใจมาก
61.54%
ปานกลาง
23.08%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
การปลูกต้นไม้ให้ความร่วมรื่น การจัดสวนหย่อมมีความเหมาะสม
พอใจมากที่สุด
7.69%
พอใจมาก
69.23%
ปานกลาง
23.08%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
อาคารสถานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มั่นคงสวยงาม
พอใจมากที่สุด
15.38%
พอใจมาก
53.85%
ปานกลาง
30.77%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
ข้อเสนอแนะ
ควรเพิ่มเจ้าหน้าที่เพื่อให้รวดเร็วมากขึ้น เจ้าหน้าที่มีน้อย ไม่มี - ดีแล้ว ดีค่ะ - ไม่มี - บริการดี โดยภาพรวมดีค่ะ - ดีครับ