ชื่อเรื่อง : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ชื่อไฟล์ : ZGtuRiyFri92622.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้