ชื่อเรื่อง : ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2563

ชื่อไฟล์ : kMXTFkSWed102241.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้