ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๖-๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง