ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพือใช้ในกิจการของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง