ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง