ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหม้อ หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง