ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเตาไห ม.๑ โดยวิธีคัดเลือก