ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง