ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง