ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาบริการค่าเช่าพื้นที่เว็ปไซต์ เพื่อใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง