ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง