ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมติดผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง