ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงผิวจราจร คสล.เป็นผิวลาดยางแอสฟัลติกภายในหมู่บ้าน บ้านสินเจริญ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง