ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง