ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นมถุง) ให้แก่นักเรียนสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห จำนวน ๖ ศูนย์ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง