ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่เเละของรางวัลสำหรับเด็กเข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง