info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห หมู่ที่ 1 ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 โทร. 042- 219946ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
    volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
folder คำสั่ง
folder ประกาศ
group ฝ่ายบริหาร

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

group ฝ่ายสภา

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

group หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 097-3162555
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 097-3162555
น.ส.นภาวรรณ แก้วชิน
ผู้อำนวยการกองคลัง
น.ส.นภาวรรณ แก้วชิน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวภาวิณี แก้วแก่น
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวภาวิณี แก้วแก่น
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นายธัญญธรณ์ ธัญญนนท์ธิวรรธ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-0555969
นายธัญญธรณ์ ธัญญนนท์ธิวรรธ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-0555969
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 097-3162555
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 097-3162555
group สำนักปลัด
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 097-3162555
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 097-3162555
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 097-3162555
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 097-3162555
นางสาวภาวิณี แก้วแก่น
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 063-0252001
นางสาวภาวิณี แก้วแก่น
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 063-0252001
สิบเอกนิธิศ นิลละคา
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
โทร : 082-3618188
สิบเอกนิธิศ นิลละคา
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
โทร : 082-3618188
นายบวร กงกาหน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 082-3013198
นายบวร กงกาหน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 082-3013198
นางสาวมยุรา ส่อนนารา
นักประชาสัมพันธ์
โทร : 087-7752260
นางสาวมยุรา ส่อนนารา
นักประชาสัมพันธ์
โทร : 087-7752260
นางสาวดารุณี ภักดีศรี
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 084-7993329
นางสาวดารุณี ภักดีศรี
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 084-7993329
นายวุฒิศักดิ์ ลายศรีภูมิ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 094-2809994
นายวุฒิศักดิ์ ลายศรีภูมิ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 094-2809994
ตำแหน่งว่าง
พนักงานดับเพลิง
ตำแหน่งว่าง
พนักงานดับเพลิง
นายบรรดิษฐ์ พังภักดี
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
โทร : 096-6345448
นายบรรดิษฐ์ พังภักดี
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
โทร : 096-6345448
นายชำนาญ รามโพธิ์
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 084-0939656
นายชำนาญ รามโพธิ์
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 084-0939656
นายธีระยุทธ บุญราชา
พนักงานขับรถขยะ
โทร : 094-5300221
นายธีระยุทธ บุญราชา
พนักงานขับรถขยะ
โทร : 094-5300221
นายประดิษฐ์ ป้องนานาค
นักการภารโรง
โทร : 089-2833397
นายประดิษฐ์ ป้องนานาค
นักการภารโรง
โทร : 089-2833397
นายทองคูณ สัตยากุมภ์
คนงานทั่วไป
โทร : 091-3706097
นายทองคูณ สัตยากุมภ์
คนงานทั่วไป
โทร : 091-3706097
นางอำมร อุต้น
คนงานทั่วไป
โทร : 062-1389939
นางอำมร อุต้น
คนงานทั่วไป
โทร : 062-1389939
นางสาวนุชิดา อับประมาโท
คนงานทั่วไป
โทร : 099-0292118
นางสาวนุชิดา อับประมาโท
คนงานทั่วไป
โทร : 099-0292118
นางสาวอรอุมา อุต้น
คนงานทั่วไป
โทร : 080-5475531
นางสาวอรอุมา อุต้น
คนงานทั่วไป
โทร : 080-5475531
group กองคลัง
นางสาวนภาวรรณ แก้วชิน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-7118873
นางสาวนภาวรรณ แก้วชิน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-7118873
นางปภาวรินทร์ โคตรโสภา
นักวิชาการการเงินฯ
โทร : 0956625834
นางปภาวรินทร์ โคตรโสภา
นักวิชาการการเงินฯ
โทร : 0956625834
นางสาวปนัดดา ใจทน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 084-2099016
นางสาวปนัดดา ใจทน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 084-2099016
นางสาวพิมพ์ชนก แสนสิทธิ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 098-2954846
นางสาวพิมพ์ชนก แสนสิทธิ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 098-2954846
นางสาวอรณี พังราด
ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินฯ
โทร : 088-5488146
นางสาวอรณี พังราด
ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินฯ
โทร : 088-5488146
น.ส.ปัชยาณีย์ ชาวสุรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
โทร : 082-8520717
น.ส.ปัชยาณีย์ ชาวสุรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
โทร : 082-8520717
นางรัชดา รอดฮ้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 062-4480914
นางรัชดา รอดฮ้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 062-4480914
group กองช่าง
นายธัญธรณ์ ธัญนนทิวรรธน์
ผู้อำนวยกองช่าง
โทร : 081-0555969
นายธัญธรณ์ ธัญนนทิวรรธน์
ผู้อำนวยกองช่าง
โทร : 081-0555969
นายสนธยา นรสีหา
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทร : 065-7403817
นายสนธยา นรสีหา
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทร : 065-7403817
นายกิตติศักดิ์ แสนเทพ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายกิตติศักดิ์ แสนเทพ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาวสาธิตา หาแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 095-2288859
นางสาวสาธิตา หาแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 095-2288859
นายคมสันต์ บุญทัพไทย
คนงานทั่วไป
โทร : 063-0275190
นายคมสันต์ บุญทัพไทย
คนงานทั่วไป
โทร : 063-0275190
group กองการศึกษา
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 097-3162555
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 097-3162555
นางหยก บัวทอง
ครู
โทร : 083-4207366
นางหยก บัวทอง
ครู
โทร : 083-4207366
นางศิวะพร สะพังเงิน
ครู
โทร : 082-1383643
นางศิวะพร สะพังเงิน
ครู
โทร : 082-1383643
น.ส.ธนารัตน์ ส่อนนารา
ครู
โทร : 094-1033019
น.ส.ธนารัตน์ ส่อนนารา
ครู
โทร : 094-1033019
นางอริศรา หวังประโยชน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 099-1512941
นางอริศรา หวังประโยชน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 099-1512941
นางสกาวเดือน ชมภูนิตย์
ครู
โทร : 093-2785604
นางสกาวเดือน ชมภูนิตย์
ครู
โทร : 093-2785604
นางนันทนา มีฤทธิ์
ครู
โทร : 095-1680856
นางนันทนา มีฤทธิ์
ครู
โทร : 095-1680856
นางวาสนา อุยยุตะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 098-2938994
นางวาสนา อุยยุตะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 098-2938994
นางสาวกัญญาภัค จิตกล้า
ครู
โทร : 090-8576326
นางสาวกัญญาภัค จิตกล้า
ครู
โทร : 090-8576326
นายปริญญา จุนจริง
พนักงานจ้างเหมา
โทร : 061-0928905
นายปริญญา จุนจริง
พนักงานจ้างเหมา
โทร : 061-0928905
นางสาวสาวิตรี เสน่ห์ดี
พนักงานจ้างเหมา
โทร : 098-4952845
นางสาวสาวิตรี เสน่ห์ดี
พนักงานจ้างเหมา
โทร : 098-4952845
แนะนำผู้บริหาร
group ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เตาไห
โทร : 097-3162555
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เตาไห
โทร : 097-3162555
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 18