ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
group หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 097-3162555
นางสาวภาวิณี แก้วแก่น
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 063-0252001
น.ส.นภาวรรณ แก้วชิน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 098-7118873
นายธัญญธรณ์ ธัญญนนท์ธิวรรธ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-0555969
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 097-3162555