info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห หมู่ที่ 1 ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 โทร. 042- 219946


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 70
group หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 097-3162555
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 097-3162555
น.ส.นภาวรรณ แก้วชิน
ผู้อำนวยการกองคลัง
น.ส.นภาวรรณ แก้วชิน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวภาวิณี แก้วแก่น
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวภาวิณี แก้วแก่น
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นายธัญญธรณ์ ธัญญนนท์ธิวรรธ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-0555969
นายธัญญธรณ์ ธัญญนนท์ธิวรรธ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-0555969
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 097-3162555
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 097-3162555
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายบัวลา พลยศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
โทร : 098-5862927
(นายบัวลา พลยศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
โทร : 098-5862927