info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห หมู่ที่ 1 ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 โทร. 042- 219946ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
    volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
folder คำสั่ง
folder ประกาศ
group กองคลัง
นางสาวนภาวรรณ แก้วชิน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-7118873
นางสาวนภาวรรณ แก้วชิน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-7118873
นางปภาวรินทร์ โคตรโสภา
นักวิชาการการเงินฯ
โทร : 0956625834
นางปภาวรินทร์ โคตรโสภา
นักวิชาการการเงินฯ
โทร : 0956625834
นางสาวปนัดดา ใจทน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 084-2099016
นางสาวปนัดดา ใจทน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 084-2099016
นางสาวพิมพ์ชนก แสนสิทธิ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 098-2954846
นางสาวพิมพ์ชนก แสนสิทธิ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 098-2954846
นางสาวอรณี พังราด
ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินฯ
โทร : 088-5488146
นางสาวอรณี พังราด
ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินฯ
โทร : 088-5488146
น.ส.ปัชยาณีย์ ชาวสุรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
โทร : 082-8520717
น.ส.ปัชยาณีย์ ชาวสุรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
โทร : 082-8520717
นางรัชดา รอดฮ้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 062-4480914
นางรัชดา รอดฮ้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 062-4480914
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เตาไห
โทร : 097-3162555
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เตาไห
โทร : 097-3162555
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 98