ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
group กองคลัง
นางสาวนภาวรรณ แก้วชิน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-7118873
นางปภาวรินทร์ โคตรโสภา
นักวิชาการการเงินฯ
โทร : 0956625834
นางสาวพิมพ์ชนก แสนสิทธิ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 098-2954846
นางสาวอรณี พังราด
ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินฯ
โทร : 088-5488146
น.ส.ปัชยาณีย์ ชาวสุรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
โทร : 082-8520717