ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
group สำนักปลัด
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 097-3162555
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 097-3162555
นางสาวภาวิณี แก้วแก่น
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 063-0252001
สิบเอกนิธิศ นิลละคา
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
โทร : 082-3618188
นายบวร กงกาหน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 082-3013198
นางสาวมยุรา ส่อนนารา
นักประชาสัมพันธ์
โทร : 087-7752260
นางสาวดารุณี ภักดีศรี
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 084-7993329
นายวุฒิศักดิ์ ลายศรีภูมิ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 094-2809994
ตำแหน่งว่าง
พนักงานดับเพลิง
นายบรรดิษฐ์ พังภักดี
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
โทร : 096-6345448
นายชำนาญ รามโพธิ์
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 084-0939656
นายธีระยุทธ บุญราชา
พนักงานขับรถขยะ
โทร : 094-5300221
นายประดิษฐ์ ป้องนานาค
นักการภารโรง
โทร : 089-2833397
นายทองคูณ สัตยากุมภ์
คนงานทั่วไป
โทร : 091-3706097
นางอำมร อุต้น
คนงานทั่วไป
โทร : 062-1389939
นางสาวนุชิดา อับประมาโท
คนงานทั่วไป
โทร : 099-0292118
นางสาวอรอุมา อุต้น
คนงานทั่วไป
โทร : 080-5475531