info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห หมู่ที่ 1 ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 โทร. 042- 219946ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
    volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
folder คำสั่ง
folder ประกาศ
group สำนักปลัด
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 097-3162555
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 097-3162555
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 097-3162555
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 097-3162555
นางสาวภาวิณี แก้วแก่น
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 063-0252001
นางสาวภาวิณี แก้วแก่น
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 063-0252001
สิบเอกนิธิศ นิลละคา
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
โทร : 082-3618188
สิบเอกนิธิศ นิลละคา
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
โทร : 082-3618188
นายบวร กงกาหน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 082-3013198
นายบวร กงกาหน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 082-3013198
นางสาวมยุรา ส่อนนารา
นักประชาสัมพันธ์
โทร : 087-7752260
นางสาวมยุรา ส่อนนารา
นักประชาสัมพันธ์
โทร : 087-7752260
นางสาวดารุณี ภักดีศรี
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 084-7993329
นางสาวดารุณี ภักดีศรี
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 084-7993329
นายวุฒิศักดิ์ ลายศรีภูมิ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 094-2809994
นายวุฒิศักดิ์ ลายศรีภูมิ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 094-2809994
ตำแหน่งว่าง
พนักงานดับเพลิง
ตำแหน่งว่าง
พนักงานดับเพลิง
นายบรรดิษฐ์ พังภักดี
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
โทร : 096-6345448
นายบรรดิษฐ์ พังภักดี
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
โทร : 096-6345448
นายชำนาญ รามโพธิ์
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 084-0939656
นายชำนาญ รามโพธิ์
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 084-0939656
นายธีระยุทธ บุญราชา
พนักงานขับรถขยะ
โทร : 094-5300221
นายธีระยุทธ บุญราชา
พนักงานขับรถขยะ
โทร : 094-5300221
นายประดิษฐ์ ป้องนานาค
นักการภารโรง
โทร : 089-2833397
นายประดิษฐ์ ป้องนานาค
นักการภารโรง
โทร : 089-2833397
นายทองคูณ สัตยากุมภ์
คนงานทั่วไป
โทร : 091-3706097
นายทองคูณ สัตยากุมภ์
คนงานทั่วไป
โทร : 091-3706097
นางอำมร อุต้น
คนงานทั่วไป
โทร : 062-1389939
นางอำมร อุต้น
คนงานทั่วไป
โทร : 062-1389939
นางสาวนุชิดา อับประมาโท
คนงานทั่วไป
โทร : 099-0292118
นางสาวนุชิดา อับประมาโท
คนงานทั่วไป
โทร : 099-0292118
นางสาวอรอุมา อุต้น
คนงานทั่วไป
โทร : 080-5475531
นางสาวอรอุมา อุต้น
คนงานทั่วไป
โทร : 080-5475531
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เตาไห
โทร : 097-3162555
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เตาไห
โทร : 097-3162555
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 17