messager
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
group สำนักปลัด
นางสาวศิราณี สุทธิประภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
โทร : 080-7501119
นายปัญญา ขาวขำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 084-4041811
สิบเอกนิธิศ นิลละคา
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
โทร : 082-3618188
นายทรงวุฒิ อยู่ทน
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 096-6190486
นายอภิชิต โคตรกำกับ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวดารุณี ภักดีศรี
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 084-7993329
นางสาวมยุรา ส่อนนารา
นักประชาสัมพันธ์
โทร : 087-7752260
นายวุฒิศักดิ์ ลายศรีภูมิ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 094-2809994
นายบรรดิษฐ์ พังภักดี
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
โทร : 096-6345448
นายอัษฎาวุธ อุต้น
พนักงานดับเพลิง
นายชำนาญ รามโพธิ์
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 084-0939656
นายประดิษฐ์ ป้องนานาค
นักการภารโรง
โทร : 089-2833397
นายทองคูณ สัตยากุมภ์
คนงานทั่วไป
โทร : 091-3706097
นางอำมร อุต้น
คนงานทั่วไป
โทร : 062-1389939
นางสาวนุชิดา อับประมาโท
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 099-0292118
นางสาวอรอุมา อุต้น
คนงานทั่วไป
โทร : 080-5475531
นายณัฐวุฒิ วรยศ
พนักงานจ้างเหมา
โทร : 0910622328