info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห หมู่ที่ 1 ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 โทร. 042- 219946


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 119
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหร poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงนของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งครู เพื่อให้มี poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการย้ายพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายบัวลา พลยศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
โทร : 098-5862927
(นายบัวลา พลยศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
โทร : 098-5862927