messager
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
folder องค์ความรู้
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4490
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1551
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1166
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานห้องสมุด poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2086
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 499
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โภชนาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จพง.สาธารณสุขชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 335
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2598
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 891
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานสุขาภิบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 511
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 566
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานเทศกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1476
1 - 20 (ทั้งหมด 54 รายการ) 1 2 3