ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
folder ประกาศ
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง เรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ทบทวน ฉบับที่ 1 พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่องการยื่นขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง กำหนดการประชาคมหมู่บ้าน
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file รายงานสถานะการเงินสะสมและทุนสำรองสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่องรายงานเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่2) ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ขององค์
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศ เรื่องรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่องการใช้ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่องรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
1 - 20 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2