messager
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
folder ประกาศ
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง เรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห สมัยสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง เรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง เรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ทบทวน ฉบับที่ 1 พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่องการยื่นขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง กำหนดการประชาคมหมู่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
รายงานสถานะการเงินสะสมและทุนสำรองสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่องรายงานเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่2) ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ขององค์ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
ประกาศ เรื่องรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 383
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่องการใช้ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
1 - 20 (ทั้งหมด 35 รายการ) 1 2