messager
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
group หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวจิตราภรณ์ ผาทอง
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
โทร : 087-9478975