messager
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 12
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 11
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 9
คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 136
คู่มือการปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 127
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน อบต.เตาไห poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 133
คู่มือการให้บริการประชาชน อบต.เตาไห poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 715
คู่มือการปฏิบัติงาน-กองช่าง-อบต.เตาไห poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 488
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 289
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 309
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 302
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1