messager
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 4193
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 205
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 282
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ฉบับที่ 2 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 322
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 290
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 284
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 277
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 297
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 294
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 289
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2548 ฉบับที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 296
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2548 ฉบับที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 322
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 310
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับล่าสุด poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 72387
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 312
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 330
พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 271
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 1512
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 291
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 240
1 - 20 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2